Platforma

Partner B2B

Edukacja

Oferty pracy

Aktualności

Polski

REGULAMIN PLATFORMY HERIMPACT.CO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Systemu Her impact tj. poprzez Platofmę Her impact.
 2. Definicje:
 • Administrator – Her impact sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego nr 4a lok 62, 00-621 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:{' '} 0000811083 , NIP: 525-280-58-17, REGON: 384762005,
 • Platforma – platforma internetowa związana z Systemem Her impact, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie na urządzeniach mobilnych, w tym w szczególności na smartfonach i tabletach oraz w internecie, tj. na dowolnym urządzeniu mobilnym, w tym na komputerze,
 • Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny na Platformie umożliwiający założenie Konta na Platformie,
 • HER PATH – usługa elektroniczna, zgoda ze specyfikacją określoną na Platformie HER IMPACT,
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów na Platformie w Systemie Her impact, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
 • Oferta – zasady odpłatnego dostępu do HER PATH przez Użytkownika w ramach Platformy Her impact w różnych wariantach na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu; Oferta może być dedykowana dla danego indywidualnego Użytkownika,
 • Opłata – płatność uiszczana przez Użytkownika na rzecz Administratora za korzystanie z HER PATH w ramach Platformy HER IMPACT, która może przybrać formę abonamentu lub opłaty jednorazowej,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Her impact, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219); Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem przy pierwszym logowaniu do Platformy,
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora, powiązana z Platformą Her impact, za pośrednictwem której świadczy on usługi w ramach Platformy Her impact na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • Utwory – utwory (w tym w szczególności artykuły, nagrania i inna zawartość multimedialna) udostępniane przez Administratora Użytkownikom w ramach Platformy Her impact oraz usługi HER PATH odpłatnie lub nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Umowy, Oferty oraz niniejszego Regulaminu,
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, które Administrator świadczy w ramach Platformy Her impact za pośrednictwem Serwisu; Umowa jest zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na czas nieokreślony oraz na warunkach określonych postanowieniami Umowy, Oferty oraz niniejszego Regulaminu,
 • Użytkownik–osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Systemu Her impact za pomocą Serwisu.

3. Usługi jakie świadczy Administrator:

1. w ramach Serwisu:

 • wypełnienie Formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta w Systemie Her impact,
 • możliwość zarządzenia przez Użytkownika Kontem założonym w Systemie Her impact, w tym
  możliwość zmiany hasła, wprowadzania i zmiany danych Użytkownika, uruchamianie lub
  rezygnacja z usług dostępnych po założeniu Konta,
 • wysyłanie przez Administratora komunikatów związanych z działaniem Systemu Her impact w
  szczególności do aktywnego Użytkownika i wyświetlanych na jego Koncie, a w niektórych przypadkach również poza nim, z uwzględnieniem możliwości technicznych urządzenia (w tym urządzenia mobilnego), na którym Użytkownik korzysta z Systemu Her impact,
 • możliwość zapisania i utrwalenia na Platformie Her impact indywidualnych ustawień (preferencji) Użytkownika, w tym również w celu automatycznego przeniesienia tych ustawień na inne urządzenia (w tym urządzenia mobilne), na których Użytkownik korzysta z Platformy Her impact,
 • dostęp do informacji na temat płatności związanych z korzystaniem z Platformy Her impact w ramach Oferty wybranej przez danego Użytkownika,
 • umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych na Platformie Her impact,

2. w ramach Aplikacji:

 • odpowiednio wszystkie usługi, o których w pkt. 1 niniejszego ustępu,
 • umożliwienie Użytkownikom dostępu do Utworów bezpłatnych, przy czym dostęp ten możliwy jest również w wyniku samego zarejestrowania się na Platformie,{' '}
 • umożliwienie Użytkownikom dostępu do Utworów płatnych (zwanego dalej Usługą Płatną ).
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z Platformy Her impact
 1. Serwis skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Platformy Her impact, którzy chcą uzyskać dostęp do Utworów i innych usług świadczonych przez Administratora.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dóbr osób trzecich, w tym zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Systemu Her impact.
 4. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie Administratorowi prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (adresu e-mail) oraz podania indywidualnego hasła celem utworzenia Konta w Systemie Her impact oraz ochrona tych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik w szczególności nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła. Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika w Systemie Her impact.
 5. Każdy Użytkownik, jak również osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Utworów, treści i baz udostępnionych w Systemie Her impact, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku i wyłącznie na własne potrzeby na zasadach przewidzianych postanowieniami Umowy, Oferty oraz niniejszego Regulaminu.
 6. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Platformy Her impact szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 7. Za pośrednictwem adresu e-mail: admin@herimpact.co można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Her impact, w tym w szczególności z dostępu do Utworów, wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej.
§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PLATFORMY HER IMPACT I HER PATH
 1. Korzystanie z Systemu Her impact jest bezpłatne lub odpłatne na zasadach przewidzianych postanowieniami Umowy, Oferty oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Do skorzystania z funkcjonalności i usług dostępnych w Systemie Her impact, w tym w szczególności z HER PATH, konieczne jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego Konta na Platformie Her impact.
 3. Założenie Konta na Platformie Her impact następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 4. Założenie Konta na Platformie Her impact może również nastąpić z wykorzystaniem portali społecznościowych, z których korzysta Użytkownik (np. Linkedin), jak w również w oparciu umowy łączące Administratora z firmami trzecimi, o których mowa w ust. 11 lit. d niniejszego paragrafu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką Prywatności, zaakceptować ich warunki oraz zaznaczyć wymagane zgody, co Użytkownik czyni przy zakładaniu Konta w Systemie Her impact. Chwilą zawarcia Umowy jest dzień, w którym Użytkownik zaakceptował niniejszy Regulamin i Politykę prywatności obowiązujące w Systemie Her impact zaznaczając odpowiednie zgody.
 6. Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności w Systemie Her impact, w tym w szczególności do HER PATH, dopóki posiada aktywne Konto w Systemie Her impact.
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub dostawcami internetu.
 8. Dostęp Użytkownika do Utworów bezpłatnych w ramach Aplikacji dotyczy Utworów wybranych przez Administratora. Administrator może swobodnie zmieniać katalog Utworów bezpłatnych w zakresie dotyczącym wszystkich Użytkowników lub danego indywidualnego Użytkownika.
 9. W wyniku skorzystania z Oferty Użytkownik może korzystać z Usługi Płatnej związanej z odpłatnością w wysokości wynikającej z Oferty.
 10. Podstawą uzyskania przez Użytkownika dostępu do HER PATH jest:
 • uruchomienie HER PATH, co wiąże się z uiszczaniem abonamentu w wysokości
  wynikającej z Oferty i na zasadach wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu,
 • skorzystanie z Oferty na zasadach w niej przewidzianych w ramach promocji,
 • umowa łącząca Administratora z firmą trzecią, na podstawie której w ramach świadczenia
  usług przez firmę trzecią bezpośrednio na rzecz Użytkownika i na zasadach ustalonych z Użytkownikiem, Użytkownik uzyskuje dostęp do HER PATH.

12. Gdy Użytkownik korzysta z HER PATH, Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika w Systemie Her impact, jeżeli Użytkownik nie realizuje terminowo płatności Opłaty względem Administratora na zasadach wynikających z Umowy, Oferty oraz niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności w Systemie Her impact wymagających założenia Konta, w tym w szczególności z HER PATH. Administrator ma jednak możliwość odblokowania Konta Użytkownika w Systemie Her impact, który uiścił zaległe płatności.

 1. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać wezwany
  przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub w inny dostępny sposób według wyboru Administratora. W razie, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo dezaktywacji jego Konta w SystemieHer impact, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem i rozwiązaniem Umowy.
 2. Administrator – niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego - zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Konta Użytkownika w Systemie Her impact, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z dezaktywacją jego Konta w Systemie Her impact oraz natychmiastowym wypowiedzeniem i rozwiązaniem Umowy.
 3. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych przez Administratora usług, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej. W tym celu Użytkownik powinien złożyć wniosek o dezaktywację Konta poprzez formularz dostępny w Serwisie w ramach swojego Konta albo – gdyby wiązało się to z trudnościami dla Użytkownika - poprzez przesłanie takiego wniosku na adres e-mail:{' '} admin@herimpact.co  z użyciem adresu e-mail przypisanym do Konta, którego dotyczy dezaktywacja.
 4. Skuteczne wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od niej z uwzględnieniem postanowienia § 7 ust. 2 poniżej, powoduje, iż Użytkownik traci dostęp do HER PATH w ramach Platformy Her impact.
§ 4. PŁATNOŚCI
 1. Korzystanie z HER PATH wiąże się z obowiązkiem uiszczania Opłaty w wysokości wynikającej z Oferty.
 2. Wysokość Opłaty podanej w Ofercie wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto, a zatem zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa składniki, w tym podatek VAT.
 3. O zasadach Oferty dotyczącej HER PATH oraz związaną z nią Opłatą Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem przez Użytkownika, iż chce skorzystać z tej Oferty. Skorzystanie z Oferty wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na jej warunki, w tym na wysokość Opłaty dotyczącej HER PATH.
 4. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów uiszczenia Opłaty związanej z HER PATH:
 • płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com. Regulamin Stripe określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Kupującego na stronie www.stripe.com.
 1. Wyboru płatności dokonuje Użytkownik w momencie skorzystania z Oferty i wykupienia
  HER PATH.
 2. HER PATH jest świadczona od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji środków
  pieniężnych w pełnej wysokości na koncie Administratora.
 3. Miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik uruchomił HER PATH.
  Abonament jest płatny co miesiąc z góry na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę, aby Opłata za HER PATH pobierana była automatycznie
  poprzez obciążenie (a w przypadku abonamentu comiesięczne obciążenie) Użytkownika kwotą Opłaty zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Automatyczne comiesięczne obciążenie Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma miejsce do momentu wycofania zgody i anulowania przez Użytkownika HER PATH, który może to uczynić w dowolnej chwili za pośrednictwem swojego Konta w Systemie Her impact.

9. Użytkownik jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o uruchomieniu HER PATH oraz o automatycznym obciążaniu kwotą Opłaty zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do momentu wycofania zgody i anulowania przez Użytkownika HER PATH zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego.

§ 5. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI
 1. Podstawową funkcją Platformy jest umożliwienie dostępu do Utworów wybranych przez Użytkownika w ramach Systemu Her impact.
 2. Użytkownicy mogą za pomocą Aplikacji i Serwisu korzystać z innych funkcji dostępnych w Systemie Her impact.
 3. Administrator świadczy usługi w ramach Systemu Her impact przede wszystkim za pośrednictwem Platformy.{' '}
§ 6. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach tak, aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego nr 4a lok 62, 00-621 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: admin@herimpact.co.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: adres e-mail (taki sam jak podany przy rejestracji Konta), opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni w sytuacji skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Usługi świadczone przez Administratora polegają na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku tj. za pośrednictwem Systemu Her impact dostępnego online, a rozpoczęcie świadczenia usług następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić na zasadach wskazanych w Ofercie, o ile Oferta to przewiduje.
§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Systemu Her impact na czas trwania Umowy.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Systemie Her impact są własnością Administratora, z uwzględnieniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Systemie Her impact będących własnością Administratora, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć i innych materiałów graficznych z Systemu Her impact będących własnością Administratora oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez pisemnej zgody Administratora.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie w stosunku do właścicieli Utworów, z których Użytkownik korzystałby w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej przez podmiot/osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do Utworów wykorzystanych przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w wyniku naruszenia postanowień § 2 niniejszego Regulaminu.
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Do swoich danych osobowych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia w ramach Systemu Her impact.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.
§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Systemu Her impact spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzone w Regulaminie przez Administratora nie mają na celu naruszania praw Użytkowników nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 3. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez Serwis z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od dnia ich ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych w niniejszym Regulaminie zmian, może zaprzestać korzystania z Systemu Her impact poprzez dezaktywację swojego Konta. W tym celu Użytkownik powinien złożyć wniosek o dezaktywację Konta poprzez formularz dostępny w Aplikacji lub Serwisie w ramach swojego Konta albo – gdyby wiązało się to z trudnościami dla Użytkownika - poprzez przesłanie takiego wniosku na adres e-mail: admin@herimpact.col z użyciem adresu e-mail przypisanym do Konta, którego dotyczy dezaktywacja.{' '}
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 3. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Systemem Her impact należy kierować na adres e-mail: admin@herimpact.co.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r.

Skontaktuj się z nami

admin@herimpact.co

© 2022 Her Impact. All rights reserved