Platforma

Partner B2B

Edukacja

Oferty pracy

Aktualności

Polski

Polityka prywatności platformy HERIMPACT.CO

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE
  4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE
  5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejsza polityka prywatności Platformy internetowej Her impact (“Platformy”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest spółka HER IMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krucza 50, 00-024 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000811083; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP 525-280-58-17, REGON 384762005, adres poczty elektronicznej: admin@herimpact.co - zwana dalej „Administratorem”.

1.3.  Dane osobowe na Platformie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:{' '} http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.
 Korzystanie z Platformy jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Platformy oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Platformy oraz w Regulaminie; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.  Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Platforma, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym na Platformie.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.  Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.  Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Platformie.

3.2.  Administrator może przetwarzać dane osobowe na Platformie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

wysyłania Użytkownikowi newslettera, czyli informacji o nowościach –– w przypadku zapisu do newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

tworzenia profilu Użytkownika na podstawie preferencji i upodobań oraz wysyłania spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Użytkownika i w związku z tym w celu archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania Użytkownika o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy Użytkownik rejestruje konto na Platformie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3.{' '} Administrator  zbiera i otrzymuje informacje o Użytkowniku na różne sposoby, na przykład, kiedy Użytkownik tworzy konto na Platformie, korzysta z Platformy lub komunikuje się z Administratorem.

3.4.  Kiedy Użytkownik rejestruje się na Platformie, przekazuje Administratorowi informacje o sobie. Aby utworzyć konto, Użytkownik musi podać dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Jeśli Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje na swoje konto za pośrednictwem mediów społecznościowych, Administrator będzie mieć dostęp do niektórych informacji o Użytkowniku z tychże mediów. Żadna informacja z zewnętrznego konta społecznościowego na portalu zewnętrznym Użytkownika nie zostanie przekazana na konto Użytkownika na Platformie bez wyraźnej zgody Użytkownika.

3.5.{' '}
Administrator otrzymuje również inne informacje o Użytkowniku, gdy Użytkownik prześle je na Platforme lub jeśli będzie członkiem grupy na Platformie, będzie przesyłać treści, komunikować się z Administratorem, wchodzić w interakcje z kontami Administratora w mediach społecznościowych lub w dowolny inny sposób będzie komunikować się z Administratorem.

3.6.  Usługi jakie świadczy Administrator poprzez Platformę dynamicznie się rozwijają i mogą być wprowadzane nowe funkcje lub funkcje, które mogą wymagać gromadzenia nowych informacji. Jeśli Administrator będzie zbierać materialnie inne dane osobowe lub w istotny sposób zmieni sposób korzystania z danych, powiadomi o tym Użytkownika, a także będzie mógł zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności.

3.7.  Użytkownik nie jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi jakichkolwiek danych. Jednakże niektóre informacje są gromadzone automatycznie. Jeśli niektóre informacje, takie jak dane do rejestracji konta, nie zostaną przez Użytkownika dostarczone, Administrator może nie być w stanie zapewnić sprawnego funkcjonowania wszystkich usług Platformy.

3.8.  Informacje, które Użytkownik umieszcza na swoim profilu i w publikowanych przez siebie treściach lub interakcjach społecznych (np. polubienia, komentarze, udostępnienia), które podejmuje na Platformie, zależą od indywidualnych ustawień i będą widoczne dla innych Użytkowników. Na przykład profil jest widoczny dla innych Użytkowników i osób odwiedzających Platformę. Platforma oferuje różne sposoby kooperacji Użytkowników, na przykład grupy tematyczne. W grupie posty są widoczne dla wszystkich innych osób będących w danej grupie.

3.9.{' '} Administrator może angażować firmy lub zewnętrznych dostawców jako usługodawców lub partnerów biznesowych w celu wspierania własnej działalności i pomagania w świadczeniu usług. Będą oni mieli dostęp do informacji Użytkowników w miarę potrzeby i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych zadań w naszym imieniu i będą zobowiązani do ich nieujawniania i nie wykorzystywania do innych celów. Przed zaangażowaniem zewnętrznego dostawcy Administrator ocenia jego standardy i politykę prywatności, bezpieczeństwa i poufności oraz zawiera z zewnętrznym dostawcą umowę wdrażającą odpowiednie zobowiązania. Administrator może również udostępniać informacje swoim firmom stowarzyszonym, firmom-matkom i/lub spółkom zależnym.


4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

4.1.  Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma partnerska, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.  Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.  Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.4.  Dane osobowe Użytkowników Platformy mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1.
 firmy partnerskie  - w przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie z podstron Her career z ofertami pracy, Her Path z indywidualnie dobraną ścieżką kariery, Events z wydarzeniami, Her Card z zniżkami, Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Użytkownika wybranej firmie partnerskiej, realizującej cel wspólnie z Administratorem oraz przekazującej kontent na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania i przekazania Produktu Użytkownikowi;

4.4.2.{' '}
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą  - w przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika;

4.4.3.{' '}
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych  (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, usług umożliwiających automatyzację procesów marketingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

4.4.4.{' '}
dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze{' '} (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE

5.1.  Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.  Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Platformie. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonej rejestracji, przesłanie propozycji Kontentu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Platformy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i zarejestrować się na Platformie.

5.3.  Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie np. poprzez przeglądanie konkretnej strony na Platformie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii przeglądanych stron na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.   Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia  - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu  - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego  - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Platformy Administratora.

Skontaktuj się z nami

admin@herimpact.co

© 2022 Her Impact. All rights reserved